Cursussen

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder'' 2018-2

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?

Opmerkingen

Het is mogelijk om voor €10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

25/06

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

25/06/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

€ 85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Vroegtijdige Zorgplanning'' 2018-1

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor mensen die daarover om welke reden dan ook nog niet over nagedacht hebben, en wordt des te belangrijker wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte onder druk gesteld wordt om na te denken over eigen wensen, over grenzen die gaan spelen en over de behandel(on)mogelijkheden.

Vroegtijdige zorgplanning krijgt terecht meer en meer aandacht in de opleiding van artsen en verpleegkundigen. Het vraagt echter ook om veel tijd. Tijd die vaak niet voorhanden is op het moment van crisis. Ondersteuning door daartoe extra getrainde verpleegkundigen blijkt elders in de wereld veel op te leveren zowel voor de patiënt en diens naasten als voor de behandelend artsen.

Deze workshop is een inleiding voor een uitgebreide training. In deze uitgebreide training – welke nog in ontwikkeling is in samenspraak met de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus MC – zullen ervaren verpleegkundigen getraind worden in de toepassing van specifieke methodieken om patiënten en hun naasten te ondersteunen tijdens gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. In die training wordt ook aandacht besteed aan de rol welke deze verpleegkundigen vervullen in het interdisciplinaire team.

De workshop en de toekomstige training vinden plaats in de context van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland 2017 en van het meerjarenplan van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.
Dit Netwerk streeft vanuit haar meerjarenplan naar een Transmurale infrastructuur palliatieve zorg, waarin hulpverleners onderling nauw samenwerken om patiënten en naasten te ondersteunen. In die infrastructuur wil het Netwerk de onderlinge samenwerking van de hulpverleners effectiever maken. Dit wordt mogelijk wanneer gespecialiseerde verpleegkundigen hun competenties verdiepen en profileren en daarbij meer complementair gaan werken met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialisten.

Opmerkingen

Lees verder

26/06

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige teamleider

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/06/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

€ 85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (4 dagdelen) 2018-5

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patienten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemma’s. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de client, de naasten, de buren, collega’s en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de client en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. Dát is het doel van de cursus.

De cursus is ontwikkeld door docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je met hen contact opnemen. Voor vragen over de cursusorganisatie, planning en het cursusmateriaal kun je contact opnemen met het secretariaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Opmerkingen

Lees verder

06/09

Onbekend:

Datum / Tijdstip

06/09/2018 :: 09:00 - 12:30

13/09/2018 :: 09:00 - 12:30

20/09/2018 :: 09:00 - 12:30

27/09/2018 :: 09:00 - 12:30

Kosten

€ 340,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Multidisciplinaire masterclass "Bewegen, beleven rond het sterven" 2018

Een multidisciplinaire masterclass voor artsen, verpleegkundigen niveau 4/5, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, andere disciplines, op weg van kennis en kunde naar kunst. Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen. Door een interactieve aanpak wordt bewuste kwaliteit en onbewuste kracht gestimuleerd.

"Het afscheid, de stilte die ongemakkelijk voelt
Bij jezelf blijven en er voor de ander zijn"

De eerste dag gaat over eenzaam zijn en voelen, verplaatsen en verbinden. Over bewegen richting patiënt en naar jezelf. Over situaties die empathie vereisen en een beroep doen op eigen kwetsbaarheid en benaderbaarheid.

Een dag om te groeien in vakmanschap.

Citaten deelnemers:
• Ik heb tijdens deze masterclass veel ervaren over balans in jezelf tussen energie, focus en empathie. Dat hebben wij in ons werk met mensen en hun ''life events'' heel hard nodig.
• Goed opgebouwde cursus in een veilige omgeving. Met mij heeft het veel gedaan en voor mij heeft het veel opgeleverd in de zin van persoonlijke ontwikkeling en mezelf leren kennen.
• SUPER. Dit is dagelijks toe te passen.
• Ik had deze cursus niet willen missen en vind dat iedereen die werkt en zeker in de zorgsector dit soort cursussen zou moeten volgen en op regelmatige basis. Het vormt je als persoon en als zorgverlener.
• Ik heb geleerd om bewuster te zijn van mijn lichaam en hier bewust gebruik van te maken.
• Ik zou deze cursus nog wel eens willen volgen.

Opmerkingen

Lees verder

17/09

Doelgroep:

artsen

consulent palliatieve zorg

docent / trainer

geestelijk verzorger

paramedici

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Datum / Tijdstip

17/09/2018 :: 09:30 - 17:30

29/10/2018 :: 09:30 - 17:30

Accreditatie

Cluster 1 voor 12 punten

SKGV 3 punten

V&VN 13 punten

Kosten

€ 400,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Stilteruimte)Routebeschrijving

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2018-3

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

21/09

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

21/09/2018 :: 09:00 - 12:30

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

€ 150,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)