background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
13
3. Verantwoording van de gebruikte methode voor deze
handreiking

Allereerst is literatuur over implementatie van interventies in de (palliatieve) zorg bestudeerd (19-28).
Als uitgangspunt is gekozen voor het model van Grol en Wensing voor de effectieve implementatie van
veranderingen in de zorg (29) (zie figuur 1). Dit model bestaat uit een zestal stappen. Voor dit model
is gekozen omdat daarin uiteenlopende theorieŰn en benaderingen van effectieve implementatie zijn
ge´ntegreerd.

Mede op basis van dit model is een vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 3) voor semi-gestructureerde
interviews met zes sleutelpersonen uit Laurens, Lelie zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis. De
interviews zijn op band opgenomen en handmatig uitgetypt. Hiernaast zijn interviews afgenomen met
de trekkers van programma┤s palliatieve zorg in twee grote ziekenhuizen in andere regio┤s.

Tijdens een expertmeeting zijn ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van palliatieve zorg
van een brede groep deskundigen uit de ziekenhuis- en V&V-sector besproken.

De bevindingen van het literatuuronderzoek, de interviews en de expertmeeting zijn bijeengebracht in
een eerste versie van deze handreiking. Vervolgens is die versie schriftelijk voorgelegd aan een groep
experts, bestaande uit projectleiders, stafmedewerkers, managers en leden van raden van bestuur
die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van een programma palliatieve zorg in hun
organisatie, met als resultaat deze tweede, definitieve versie.