background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
15
Partner

Vanaf 1999 participeert Laurens in de regionale Consultatieve Palliatieve Teams (CPT's) en sinds 2001 is
zij als een van de mede-oprichters aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken.
Daarnaast is in 2004 vanuit Laurens Antonius IJsselmonde, in samenwerking met enkele ketenpartners,
de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg opgericht. Vanaf het begin organiseert de stichting vanuit een
brede praktijkervaring onderwijs in de palliatieve zorg door en voor diverse hulpverleners die betrokken
zijn, of kunnen raken, bij palliatieve zorg. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een organisatie die
zich naast onderwijs focust op ontwikkeling en innovatie, implementatie en op onderzoek.
Organisatiebreed programma palliatieve zorg

In 2011 startte Laurens samen met de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg met een organisatiebreed
programma palliatieve zorg. Aanleiding was het groeiend besef dat de aanwezige deskundigheid over
palliatieve zorg in de gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen (de units) binnen de organisatie breder
beschikbaar moest worden gesteld. Dit initiatief is genomen door een specialist ouderengeneeskunde
en een directeur van Laurens. In datzelfde jaar benoemde het bestuur van Laurens de organisatiebrede
ontwikkeling voor palliatieve zorg als speerpunt en stelde men een stafmedewerker beschikbaar om de
ontwikkeling van het programma te faciliteren. De ambitie is om op iedere zorglocatie van Laurens en
binnen Laurens Zorg aan Huis de kwaliteit van de palliatieve zorg te kunnen garanderen.

De verantwoordelijkheid voor het organiseren en coördineren van het programma palliatieve
zorg heeft Laurens structureel ingebed bij een directeur ondersteund door een stafdienst. De
resultaatverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma ligt bij de professionals en bij de
regiomanagers en regiodirecteuren van Laurens.
Plan van aanpak

Allereerst heeft Laurens een visie op de palliatieve zorg en een meerjarenplan opgesteld. Vervolgens
stelde zij een stuurgroep in met zorgprofessionals en managers vanuit diverse locaties, inclusief een
vertegenwoordiging vanuit de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, de stafdienst en een directeur.
Belangrijke activiteiten in het meerjarenplan waren het vaststellen van kwaliteitscriteria voor goede
palliatieve zorg; het aanstellen van aandachtsvelders palliatieve zorg op iedere locatie; het opleiden
van managers, verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, geestelijk verzorgers en behandelaren en het
verbeteren van de transmurale samenwerking tussen de locaties en de zorg-aan­huis-teams en met
ziekenhuizen en huisartsen. Ook is afgesproken dat alle locaties die palliatieve zorg bieden, worden
geaudit om de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst van een audit
stelt Laurens locatiespecifieke verbeterprogramma's op, waarbij zij de kwaliteit continu kan meten en
bijstellen.