background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
16
Belangrijkste resultaten programma palliatieve zorg Laurens tot eind 2012
∑ Een organisatiebrede visie op palliatieve terminale (keten)zorg.
∑ Een structurele samenwerking voor palliatieve zorg tussen de verschillende locaties van Laurens.
∑ Een op locatieniveau verankerde structuur palliatieve zorg voor implementatie en borging van de
richtlijnen.
∑ Een ontwikkelde methodiek voor interne consultatie bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
extramurale teams van Laurens.
∑ Het inzetten van een stafmedewerker, specifiek voor het beleid van Palliatieve Terminale Zorg (PTZ).
∑ Beschikbaarheid van www.pallialine.nl binnen het elektronisch patiŽntendossier.
∑ Het Zorgpad Stervensfase is ingevoerd op alle units palliatieve zorg.
∑ In de zorgplanbesprekingen wordt gecheckt of een patiŽnt behoefte heeft aan palliatieve,
respectievelijk aan terminale, zorg. Het zorgplan wordt besproken met patiŽnt en/of hun naasten.
∑ Specifieke laatste wensen worden waar mogelijk in samenspraak met patiŽnt, naasten en externe
hulpverleners gerealiseerd.
∑ Naasten kunnen bij hun dierbaren altijd waken.
∑ Na het overlijden wordt de gegeven zorg geŽvalueerd.
∑ Er is aandacht voor zorg voor de zorgenden.
∑ Voor nabestaanden is nazorg beschikbaar en worden er herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd.
∑ Voor patiŽnten en hun naasten zijn folders gepubliceerd over palliatieve zorg.
∑ Per locatie is er een inventarisatie van actiepunten en scholing(s)behoefte).
∑ Er is managementinformatie beschikbaar over de palliatieve terminale zorg binnen Laurens.
∑ Er is een plan van aanpak voor een audit van alle units palliatieve zorg van Laurens.
∑ Het Keurmerk Palliatieve Zorg is in 2010 aan de zorglocatie Cadenza toegekend.

"Mijn moeder kreeg een erge beroerte. Wij zeiden dat
ze mocht overlijden, maar dat mocht nog niet, ze kreeg
antibiotica en moest voor slechts enkele dagen over naar
een verzorgingshuis. Mijn vriendin die als verpleegkundige
op dezelfde neurologieafdeling werkte, zei dat we pech
hadden gehad, want er waren in de maand tevoren al
teveel mensen op die afdeling overleden en de artsen
waren bang dat het sterftecijfer te hoog zou worden."
Een dochter.