background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
17
4.2 Lelie zorggroep

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (voorheen Zorggroep Rijnmond) biedt verpleging, verzorging
en behandeling op elf locaties in de regio Rotterdam. Daarnaast levert Lelie zorggroep via de
werkmaatschappijen Agathos en Curadomi zorg aan huis. Eind jaren negentig van de vorige eeuw
opende zij in verpleeghuis PniŽl een palliatieve unit van vijf bedden, die in 2010 is overgegaan in palliatief
centrum De Regenboog. Aan dit hospice is in 2012 het Keurmerk Palliatieve Zorg toegekend. In 2012
opende Lelie zorggroep een palliatieve unit van zes bedden in verpleeghuis Siloam.
Partner

Vanaf 2000 is Lelie zorggroep een van de initiatiefnemers van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam
en omstreken en betrokken bij het regionale Consultatief Palliatief Team (CPT). Hiernaast participeert
Lelie zorggroep sinds 2010 in Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.
Plan van aanpak

Lelie zorggroep heeft een protestantschristelijke identiteit. Naast het willen bieden van kwalitatief
goede zorg, is er ook een ideŽle motivatie om palliatieve zorg te leveren. Om op alle locaties binnen de
zorggroep goede palliatieve zorg te waarborgen, startte Lelie zorggroep in 2009 met de ontwikkeling
van een programma palliatieve zorg. Hierbij heeft men op een gestructureerde wijze gekeken naar de
inhoud, structuur en het proces van de palliatieve zorg.

Eind 2011 organiseerde Lelie zorggroep een managementdag om bewustzijn te creŽren en het belang
van goede palliatieve zorg duidelijk te maken. Vervolgens is er een visie op palliatieve zorg opgesteld,
die is goedgekeurd door de directie.

Vanuit de gedachte `scholing zonder structuur, is zinloos', is er een stuurgroep ingesteld, bestaande uit
twee locatiemanagers, een specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig consulent palliatieve
zorg. Deze stuurgroep is vast ingebed in de organisatiestructuur van Lelie zorggroep. Jaarlijks stelt de
stuurgroep een jaarplan palliatieve zorg op waarin concrete doelstellingen staan.

Belangrijkste resultaten programma palliatieve zorg Lelie zorggroep tot eind 2012
∑ Het aanstellen van twee verpleegkundig zorgspecialisten palliatieve zorg.
∑ Het gebruik van het Zorgpad Stervensfase binnen de verpleeghuizen PniŽl en Siloam.
∑ Een op locatieniveau verankerde structuur palliatieve zorg voor implementatie en borging van de
richtlijnen.
∑ Een op locatieniveau beschikbare consultatiefunctie.
∑ Het scholen van ongeveer dertig procent van de verzorgenden niveau 3.
∑ Het scholen van de specialisten ouderengeneeskunde
∑ Verdieping van kennis via themamiddagen.
∑ Afspraken om het aantal huisartsen waarmee wordt samengewerkt te beperken.
∑ Consultatie van de specialist ouderengeneeskunde door de huisartsen in het zorgcentrum.
∑ Het Keurmerk Palliatieve Zorg is in 2012 toegekend aan het palliatief centrum De Regenboog.