background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
18
4.3 Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid (met zeshonderd bedden) heeft alle klinische functies van een
modern groot ziekenhuis. Het beleid is om de samenwerking met de eerste lijn en met de verpleeg- en
verzorgingshuizen te intensiveren. Maasstad participeert in het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en
omstreken.
Plan van aanpak

In 2009 nam de raad voor de oncologie van het Maasstad Ziekenhuis het initiatief om de palliatieve zorg
voor mensen in de laatste levensfase en voor hun naasten, zowel ziekenhuisbreed als in de keten, te
gaan verbeteren. Daarnaast kwam zowel vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg als vanuit de
zorgverzekeraars de vraag hoe de palliatieve zorg in het ziekenhuis was ingebed. Het ziekenhuis heeft
de ambitie om het keurmerk van de European Society for Medical Oncology (ESMO) te behalen. De
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg werd benaderd om ondersteuning te geven aan de ontwikkeling
van een ziekenhuisbreed programma palliatieve zorg. Op projectbasis zijn sinds begin 2011 via de
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg enkele specialisten ouderengeneeskunde en medische consulenten
palliatieve zorg toegevoegd aan het te vormen Consultatief Palliatief Team (CPT) van Maasstad.

In het streven naar verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiŽnten en hun naasten
formuleerde Maasstad drie doelen. Ten eerste moeten patiŽnten en hun naasten gerichter ondersteuning
krijgen door vroegtijdiger met hen te spreken over wat wel en wat niet (meer) mogelijk is, ofwel over
wat zij wensen. Een tweede doel is om hen daarbij dusdanig te ondersteunen dat zij beter in staat
zijn te sterven op de plaats die zij wensen, respectievelijk bij hun levensverhaal past. Tenslotte is een
belangrijk doel van het programma palliatieve zorg dat hulpverleners worden ondersteund in het geven
van palliatieve zorg via het beschikbaar stellen van protocollen en richtlijnen, door ondersteuning door
het CPT en door onderwijs en training.

Uit recente Amerikaanse studies blijkt dat overwegend
palliatieve zorg in plaats van overwegend curatieve
zorg voor verschillende vormen van kanker zelfs leidt
tot een verlenging van het leven. (1-2). Dergelijke
onderzoeksresultaten doen een extra moreel appŤl op
artsen om aandacht te besteden aan de bewijsvoering
van de effectiviteit van de zorg en aan voorlichting aan de
patiŽnt over belasting en risico's, ook ≠ waar opportuun ≠
voor zijn of haar familie.
Kwaliteit als medicijn. Aanpak voor betere zorg en lagere
kosten. Booz & Company, Augustus 2012.