background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
27
Stap 4: Ontwikkel en selecteer interventies en strategieŽn

Een volgende stap in het implementatieproces is het kiezen van strategieŽn om de invoering van een
programma palliatieve zorg succesvol te laten verlopen. Er is een groot aantal methoden voorhanden.
Bij de keuze voor een strategie dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij de in stap twee
gesignaleerde tekorten in de bestaande zorgverlening en bij de in stap drie gesignaleerde behoeften
van de doelgroep. StrategieŽn kunnen gericht zijn op individuele professionals, op de organisatie, op
regelgeving en op financiŽn. In het algemeen is het belangrijk dat de trekkers van het programma niet
de indruk wekken dat zij komen vertellen wat er op reguliere afdelingen allemaal fout gaat. Het moet
duidelijk zijn dat het erom gaat met elkaar de zorg op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Het
binnenhalen van nieuwe medewerkers, die nog niet bekend zijn met en binnen de organisatie, is daarbij
soms een efficiŽnte strategie.
StrategieŽn gericht op individuele professionals
∑ Organiseer een themadag of symposium, ook voor het management.
∑ Maak duidelijke afspraken over het aantal medewerkers dat scholing gaat volgen, vanuit welke
disciplines, welke scholing en wanneer.
∑ Stel scholingsplannen op gericht op diverse ziektebeelden en disciplines (artsen, arts-assistenten,
verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers, management). Denk ook aan
de mogelijkheid van multidisciplinaire scholing.
∑ Zorg dat men na de scholing direct aan de slag kan met de opgedane kennis. Het management
dient dit te faciliteren.
∑ Organiseer een terugkoppeling na de scholing: wat is er gedaan met de opgedane kennis?
∑ Stimuleer onderling contact tussen professionals, maar niet (alleen) in vaste structuren.
StrategieŽn gericht op de organisatie
Organisatiestructuur
∑ Stel sturingsinstrumenten vast om na te gaan welke effecten er worden bereikt en wat de kosten/
baten van het programma zijn.
∑ Zorg ervoor dat binnen het management een proces-verantwoordelijke voor de palliatieve zorg wordt
aangewezen met ondersteuning van een stafmedewerker. Maak deze verantwoordelijk voor het
organisatiebreed coŲrdineren, faciliteren en verbinden, en voor het opnemen van het gedachtegoed
van palliatieve zorg in de organisatiecultuur.
∑ Leg de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het programma bij de bestuurders en de
uitvoerende professionals.
∑ Zorg ervoor dat palliatieve zorg een herkenbaar onderdeel wordt van het jaarplan van de organisatie.
∑ Stel een structuur vast voor communicatie en overleg tussen de stuurgroep en betrokkenen op de
werkvloer.
∑ Zorg bij voorkeur voor een boegbeeld, een gedreven ambassadeur met aantoonbare ervaring en
status binnen de organisatie.