background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
29
Stap 5: Stel een implementatieplan op en voer het uit

In deze fase vindt de daadwerkelijke invoering van een programma palliatieve zorg plaats. Een
implementatieplan kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. In een implementatieplan komen de volgende
onderdelen aan bod (29):

· Hettestenvandeinterventie(hetprogrammapalliatievezorg)opkleineschaal.
· Hetopbouwenvanhetplanvolgensdefasenineenveranderingsproces.
· Hetplannenvanactiviteitenopverschillendeniveaus(individu,team,organisatie).
· Hetplannenvandeactiviteitenindetijd.
· Hetinbouwenvanhetprogrammapalliatievezorginbestaandewerkwijzen.
· Hetdefiniërenvandoelenenindicatorenvooreen(continue)evaluatie.

Van belang is dat het implementatieplan flexibel wordt gebruikt; op basis van de ervaringen gedurende
de implementatie. De inhoud van deze stap is uiteraard sterk afhankelijk van de inhoud van een
programma palliatieve zorg. Een goede planning van activiteiten in de tijd is essentieel. Verwacht niet
te snel resultaat. Het ontwikkelen en implementeren van een programma palliatieve zorg is een proces
dat meerdere jaren duurt. Het is noodzakelijk om regelmatig aandacht te blijven vragen voor het belang
van palliatieve zorg en herhaaldelijk uit te leggen wat er van de betrokkenen wordt verwacht.
Aandachtspunten bij de uitvoering van het implementatieplan
· De project- of stuurgroep dient zich voortdurend als ambassadeur op te stellen en ervoor zorg te
dragen dat het programma op de agenda blijft.
· Stel duidelijke doelen en plan deze in de tijd. Zorg voor betrokkenheid (bijvoorbeeld door vaste
casuïstiekbesprekingen) en maak resultaten zichtbaar (bijvoorbeeld door tussentijds (ook kleine)
successen te vieren).
· Beperk de hoeveelheid bij te houden gegevens waar mogelijk; maak zoveel mogelijk gebruik van
bestaande processen.
· Breng het aanbod regelmatig opnieuw onder de aandacht in verband met personeelswisselingen.
· Gebruik crisismomenten (indien mogelijk) positief, om duidelijk te maken waar verbetering met het
programma nodig en mogelijk is.
· Wees voortdurend zichtbaar als project- of stuurgroep, of als consulent en reageer snel op vragen.