background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
39
Bijlage 2: Overzicht instrumenten en richtlijnen
NAAM
Eigenaar
WEBSITE
Zorgpad Stervensfase
IKNL
www.zorgpadstervensfase.nl
Kwaliteitssysteem en Keurmerk
Associatie van
Palliatieve Zorg
high-care hospices www.hospices-highcare.nl
Basisset kwaliteitsindicatoren 2013
Inspectie voor de
ziekenhuizen
Gezondheidszorg
www.igz.nl
Richtlijnen palliatieve zorg
IKNL
www.pallialine.nl, www.iknl.nl
Handreiking Tijdig spreken over het
levenseinde
KNMG
www.knmg.nl
CQ-index Palliatieve zorg
NIVEL
www.nivel.nl
Lastmeter
IKNL
www.lastmeter.nl
Keurmerk European Society Medical
Oncology
ESMO
www.esmo.org
Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak
(LESA) Palliatieve Zorg
NHG
www.nhg.org
Project Palliatieve Zorg Thuis (PaTz)
Bart Schweitzer
www.1stelijnamsterdam.nl
Fundament voor een businesscase van een
palliatief team in een ziekenhuis
IKZ
www.ikz.nl
A Guide to Building a Hospital-Based
Center to Advanced
Palliative Care Program
Palliative Care
www.capc.org
Indicatoren voor Palliatieve Zorg -Ontwikkeling
en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren
voor de palliatieve zorgverlening
NIVEL
www.nivel.nl
Besluitvorming in de palliatieve fase
IKNL
www.iknl.nl/page.php?id=3147&nav_id=84
Signalering in de palliatieve fase
IKNL
www.iknl.nl/page.php?id=3149&nav_id=84
Bijlage 3: Vragenlijst interviews
Inleiding
Dit interview vindt plaats in het kader van een programma van ZonMw, waarin `Goede Voorbeelden' over
palliatieve zorg worden beschreven. Een van die goede voorbeelden is de wijze waarop in enkele Rotterdamse
organisaties een verbeterprogramma voor palliatieve zorg is geÔmplementeerd. Het doel van dit interview is om
te inventariseren hoe het verbeterprogramma palliatieve zorg in deze organisaties is opgezet, welke stappen
zijn genomen en wat de succes- en faalfactoren zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de implementatie van een
programma palliatieve zorg in de gehele organisatie en dus niet alleen om de ontwikkeling van een palliatieve
unit/hospice of consultatieteam.
Algemeen
Eerst wil ik een aantal algemene vragen aan u voorleggen:
1.

Kunt u kort beschrijven waaruit het verbeterprogramma palliatieve zorg binnen uw organisatie
bestaat? Is er sprake van:
∑ Onderwijs/scholing?
∑ Een multidisciplinair overleg?
∑ Een consultatieteam?
∑ Een hospice of een palliatieve afdeling?
∑ Om welke patiŽnten gaat het? (Alleen patiŽnten van (een) bepaalde afdeling(en)
∑ Hoe komen deze patiŽnten in beeld?
2.

Wat was de aanleiding om een verbeterprogramma voor palliatieve zorg binnen uw organisatie te
implementeren?
3.
Welke perso(o)n(en) hebben hierbij het initiatief genomen?
4.
Wanneer is begonnen met de implementatie? (jaar)
5.
Is het implementatieproces afgerond, of loopt het nog?
Het implementatieproces
Graag wil ik nu ingaan op het implementatieproces; de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden en welke stappen
er zijn gezet.
6.

Kunt u het implementatieproces, zoals dat binnen uw organisatie heeft plaatsgevonden, en de
stappen die daarin zijn gezet kort beschrijven?
Ik wil nu deze stappen wat gedetailleerder doorlopen, aan de hand van een model van Grol en Wensing.
7.
I s er, voorafgaand aan de implementatie, een duidelijk, op schrift gesteld implementatieplan
ontwikkeld? Denk hierbij aan:
∑ visie;
∑ doelgroep (patiŽnten, afdelingen, zorgverleners);
∑ interventies (welke en waarom);
∑ projectteam (deelnemers, werkwijze);
∑ draagvlak (management/raad van bestuur en medische staf);
∑ urgentiebesef.