background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
40
8.
Is voorafgaand aan de implementatie de toenmalige situatie in kaart gebracht?
∑ Zo ja, welke indicatoren zijn daarvoor gebruikt (bijvoorbeeld aantal overlijdens, kwaliteit van
palliatieve zorg, aantal consulten, aantal gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen?
9.
Zijn er concreet meetbare doelen voor verbetering geformuleerd?
∑ Zo ja, welke?
10.

Is er een probleemanalyse gemaakt? Kunt u toelichten wat hierbij belangrijke aandachtspunten
waren? Denk hierbij aan:
∑ mogelijke belemmerende en bevorderende factoren;
∑ analyse van de context en de doelgroep.
11.
Waaruit bestond de interventie (het verbeterprogramma palliatieve zorg)?
∑ Waarom is hiervoor gekozen?
12.
Op welke wijze is het verbeterprogramma geÔmplementeerd?
∑ (Mogelijke strategieŽn: scholing professionals, feedback op handelen, beÔnvloeden van `opinie
leiders', behalen van kortetermijnsuccessen, multidisciplinaire samenwerking, financiŽle prikkels,
computerondersteuning, gebruik van indicatoren?)
13.
Wat was belangrijk bij de implementatie van het verbeterprogramma zelf? Denk hierbij aan:
∑ fasering/planning in tijd;
∑ uitbreiding naar andere doelgroepen/afdelingen;
∑ inpassen in bestaande werkwijzen/activiteiten.
14.
Op welke wijze werd het verbeterprogramma palliatieve zorg gefinancierd?
15.
Is het implementatieplan gedurende het proces nog bijgesteld?
∑ Zo ja, waarom en hoe?
16.
Hoe borgt uw organisatie de palliatieve zorg? Wie is verantwoordelijk?
Ervaringen
Dan wil ik nu overgaan op het bespreken van uw ervaringen met de implementatie van het verbeterprogramma
palliatieve zorg.
17.
Vindt u dat de implementatie van het verbeterprogramma in uw organisatie succesvol is verlopen?
∑ Hoezo wel, of niet?
18.

[Indien van toepassing:] Zijn de vooraf geformuleerde doelen gedurende, of na afloop van het
implementatieproces geŽvalueerd?
∑ Zo ja, wat waren de bevindingen?