background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
46
Bijlage 7: Lijst met gebruikte afkortingen

AZM
Academisch Ziekenhuis Maastricht
CPT
Consultatief Palliatief Team
CQ-index Consumer Quality Index
DBC
Diagnose Behandeling Combinatie
DKS
Documentbeheer KwaliteitsSystemen
DOS
Delirium Observatie Screening
DOT
DBC's Op weg naar Transparantie
EMC
Erasmus Medisch Centrum
ESMO
European Society for Medical Oncology
HADS
Hospital Anxiety and Depression Scales
IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland
IKZ
Integraal Kankercentrum Zuid
LUMC
Leids Universitair Medisch Centrum
KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
NIVEL
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap
PDCA Plan-Do-Check-Act
ppt
PowerPoint
PTZ
Palliatieve Terminale Zorg
REPOS
Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
SIP 24
Standaard Indicatie Protocol nummer 24
UMC
Universitair Medisch Centrum
V&V+T
Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen + Thuiszorg
V&V
Verpleging en Verzorging
WHO
World Health Organization
ZZP 10
Zorgzwaartepakket 10