background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
7


Wij hopen en wensen dat deze handreiking professionals in de zorg, gefaciliteerd en ondersteund door
stafmedewerkers, managers en raden van bestuur, een leidraad biedt. Zodanig dat zij op een effectieve
wijze palliatieve zorg binnen hun organisaties kunnen vormgeven. Samen met beroepsorganisaties,
patiëntenplatforms, verzekeraars, politici en overheid kunnen én moeten wij aan de slag om palliatieve
zorg breed te ontwikkelen, te implementeren en te verankeren.

De totstandkoming van deze handreiking vormde voor Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg en het IKNL
aanleiding om bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen een enquête `Stand van zaken
palliatieve zorg' uit te zetten. De resultaten van deze enquête worden in juni 2013 gepubliceerd. Het
is een wens van onze stuurgroep dat ook dit initiatief gaat dienen als een stimulans voor de verdere
ontwikkeling, implementatie en verankering van de palliatieve zorg in grote organisaties.

Iedereen die aan deze handreiking heeft bijgedragen, zeggen wij vanaf deze plaats hartelijk dank. Uit al
die vele contacten in het werkveld is ons eens temeer gebleken, dat kleine stappen kunnen leiden tot
grote veranderingen.
Namens de Stuurgroep Handreiking,
Frans PM Baar
Specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg
Directeur Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
"Waarom kreeg mijn moeder zoveel morfine vlak voor haar
overlijden?"
Een zoon.